faq_top_bild

Image

Integritetspolicy Mjöbäcks Entreprenad AB


Hantering av personuppgifter

Mjöbäcks Entreprenad AB behandlar personuppgifter för webbplatsanvändare och kunder som använder våra produkter och tjänster. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Mjöbäcks Entreprenad AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Denna Integritetspolicy gäller enbart för Mjöbäcks Entreprenad AB´s kunder samt användare av Mjöbäcks Entreprenad AB´s webbplats.

Mjöbäcks Entreprenad AB använder personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla produkter och tjänster. Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Denna Integritetspolicy tillsammans med Mjöbäcks Entreprenad AB´s Cookie policy och eventuella andra villkor som reglerar Mjöbäcks Entreprenad AB´s behandling av personuppgifter anger grunden för hur vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss när du använder våra produkter och tjänster eller som vi samlar in om dig via formulär och/eller e-post t.ex.vid katalogbeställning.

Mjöbäcks Entreprenad AB kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Mjöbäcks Entreprenad AB annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Mjöbäcks Entreprenad AB överför inte personuppgifter till land utanför EU/EES.

Genom denna Integritetspolicy samtycker du även till att uppgifter/registreringsinformation används i marknadsföringssyfte av Mjöbäcks Entreprenad AB. Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Mjöbäcks Entreprenad AB få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas till vår kundservice genom att du skickar e-post till info@mjobacks.se.

Ändringar i dessa nu ovan nämnda villkor meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Mjöbäcks Entreprenad AB´s webbplats.


Användning av Mjöbäcks Entreprenad AB´s webbplats

Genom att använda Mjöbäcks Entreprenad AB´s webbplats accepterar du att Mjöbäcks Entreprenad AB via formulär och/eller e-post samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att Mjöbäcks Entreprenad AB ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via Mjöbäcks Entreprenad AB´s webbplats.


Ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter

Mjöbäcks Entreprenad AB använder personuppgifter för att

administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla produkter och tjänster,
beställningar av produkter och tjänster,
kontakta dig via SMS, e-post eller brev för att avisera om din ordersstatus eller information om din beställning,
diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en produkt eller utförandet av tjänsterna,
analysera statistik och användarbeteenden rörande vår webbplats,
öka din nytta och upplevelse av våra produkter och tjänster, eller marknadsföra tjänster och produkter.

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att Mjöbäcks Entreprenad AB inte behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta Mjöbäcks Entreprenad AB på följande adress: info@mjobacks.se.

Observera dock att även om samtycke återkallas kan Mjöbäcks Entreprenad AB med annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter för fullgörande av avtal.


Personuppgifter som samlas in vid köpeavtal och entreprenadkontrakt med Mjöbäcks Entreprenad AB

Om vi skriver ett köpeavtal eller entreprenadkontrakt med dig lagrar vi fullständig kontaktinformation i form av personnummer, namn, mobilnummer, adress och kontaktuppgifter. Detta i syfte att kunna fullgöra avtalet. 

Mjöbäcks Entreprenad AB kan komma att anlita leverantörer för att fullgöra våra affärsavtal med dig. Dessa leverantörer kan i vissa fall få tillgång till dina personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Mjöbäcks Entreprenad AB. Mjöbäcks Entreprenad AB behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och Mjöbäcks Entreprenad AB leverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Mjöbäcks Entreprenad AB.


Lagringstider

Mjöbäcks Entreprenad AB sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Mjöbäcks Entreprenad AB gallrar personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att Mjöbäcks Entreprenad AB raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifterna inte längre föreligger.


Tekniska /Organisatoriska åtgärder för säker behandling av personuppgifter

Mjöbäcks Entreprenad AB vidtar löpande åtgärder för dataskydd. Mjöbäcks Entreprenad AB utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Har ni direkta frågor om hur Mjöbäcks Entreprenad AB arbetar med dataskyddsförordningen (GDPR) – är ni välkomna att kontakta oss.